توسعه حمل و نقل محور
توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی به بهبود کیفیت زندگی در جوامع و محله ها منجرب می شود. زمانی که این توسعه با طرح های اقتصادی تلفیق شود، فضاهایی جهت زندگی اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
آخرین مطالب
نگاهی متفاوت را به شما هدیه خواهیم داد...
تعاریف TOD

در سال های اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد، مطرح شده است. این رویکرد از ویژگی هایی چون ارتقای کیفیت طراحی محله­ای، افزایش کاربری های مختلط، گسترش تعاملات اجتماعی، کاهش استفاده از اتومبیل و گسترش گزینه های جابه جایی سازگار با حمل و نقل عمومی همانند دوچرخه سواری و پیاده روی، برخوردار است…

با TOD آشنا شوید