برگزاري دومين جلسه شوراي راهبردي TOD در وزارت راه‌ و شهرسازي

شهر قزوين از نظر توسعه با محوريت حمل و نقل همگاني يكي از پيشروترين شهرها مي‌باشد.

دومين شوراي راهبردي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، TOD در روز 29 ارديبهشت ماه سال 1397 با رياست آقاي دكتر آخوندي وزير محترم برگزار گرديد، در اين جلسه علاوه بر حضور معاونين محترم وزير راه و شهرسازي، رييس محترم شوراي شهر تهران، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و برخي از مديران ساير دفاتر همچون سازمان شهرداري‌ها، معاونت حمل و نقل، شركت راه‌‌آهن، معاونت شهرسازي، مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي حضور داشتند. با توجه به انتخاب 5 شهر كانديدا (قزوين، شهرجديد پرند، تهران، يزد، مشهد) به عنوان پايلوت اجرا در محوريت حمل و نقل همگاني و تحقق اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني (TOD)، در اين جلسه مديركل راه و شهرسازي شهر قزوين به بيان گزارشي از روند پيشرفت اقدامات در زمينه مطالعه، برنامه‌‌ريزي، جذب سرمايه‌گذار، تأمين اعتبار كافي ولازم، به عنوان يكي از شهرهاي منتخب در تحقق اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني پرداخت، برقراري يكپارچگي ميان اقدامات شركت راه‌آهن در محدوده ايستگاه راه ‌آهن، شركت بازآفريني شهري به عنوان ارتباط بين اين موضوع و بازآفريني و معاونت شهرسازي در خصوص لحاظ نمودن تغييرات در طرح جامع شهر قزوين از جمله وظايف و اختيارات اداره كل و راه وشهرسازي معين گرديد.

در ادامه  به بيان اهميت تأمين ناوگان مناسب و كافي جهت ترغيب مسافران به استفاده از حمل و نقل همگاني در رقابت با خودروشخصي و ايجاد خط  BRT در راستاي ايجاد يكپارچگي در حمل و نقل همگاني جهت انتقال مسافران به ساير نقاط شهر قزوين پرداخته و تأكيد شد.

طبق برنامه‌ريزي‌هاي بعمل آمده مقرر شد هر پنج شهر به كارهاي خود ادامه دهند و هر يك كه به نتايج بهتري رسيدند در چهارمين همايش TOD سال 97 از طرح نهايي آن‌ها رونمايي به عمل آيد.

سومين شوراي‌راهبردي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، بررسي روند پياده‌سازي اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني شهر جديد پرند را در دستور كار خود خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*