کارگاه طرح بلند مدت حمل و نقل ریلی (سیسترا) در راه آهن برگزار شد.

دبیر کمیته علمی شهرسازی ریل پایه ۲ مطرح کرد؛ اتصال قطارهای حومه ای با ۷ قطب حمل و نقلی مدیر پروژه مطالعات طرح بلند مدت حمل و نقل ریلی گفت: سیاست کشور این است که ریل حومه ای تقویت و فضاهای شهری به سمت فضاهای مطلوب تر سوق داده شود.