کتاب رویکرد اقتصادی توسعه حمل و نقل محور (TOD)

        توسعه حمل و نقل محور (TOD) یک الگوی جامع توسعه ای است که بر اساس استفاده از سامانه های حمل و نقل همگانی و تاثیرات آن در توسعه و اهداف دراز مدت شهرسازی حمل و نقل محور پایه گذاری می شود. بطور کلی TOD به مرکزیت و پیرامون ایستگاههای راه آهن، مترو و یا اتوبوس، در محدوده ای با مسافت قابل پیاده روی و با کاربری های گوناگون اعم از مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی،…