كاربرد رويكرد توسعة حمل ونقل محور (TOD) در برنامه ریزی كاربري زمين هاي شهري نمونة مطالعه: ايستگاه مترو صادقيه

  نام فايل كاربرد رويكرد توسعة حمل ونقل محور (TOD) در برنامه ریزی كاربري زمين هاي شهري نمونة مطالعه: ايستگاه مترو صادقيه دانلود دريافت فايل بصورت PDF

اولویت بندي شاخص هاي موثر در پیاده سازي رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و با بکارگیري تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي (TOD) نقل همگانی

  نام فايل اولویت بندي شاخص هاي موثر در پیاده سازي رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و با بکارگیري تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي (TOD) نقل همگانی دانلود دريافت فايل بصورت PDF

نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهایی برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن (نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد)

  نام فايل نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهایی برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن (نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد) دانلود دريافت فايل بصورت PDF

برنامه ریزي کاربري اراضی اطراف ایستگاههاي خط دو مترو مشهد با تأکید بر توسعه حمل و نقل محور نمونه موردي ایستگاه میدان دکتر شریعتی

  نام فايل برنامه ریزي کاربري اراضی اطراف ایستگاههاي خط دو مترو مشهد با تأکید بر توسعه حمل و نقل محور نمونه موردي ایستگاه میدان دکتر شریعتی دانلود دريافت فايل بصورت PDF