راهبرد TOD ريلي ايران

TOD مي‌تواند مشكلات را حل نمايد
– اما نمي‌تواند تمامي مسائل شهري و مشكلات ترافيكي در ناحيه شهري را حل نمايد.
– تعريف من از TOD: TODتركيبي است از استراتژي هاي توسعه شهري و حمل و نقل عمومي در راهي پايدار يا هدفي پايدار
……